Υλκά και μηχανήματα συσκευασίας για κρέας και επεξεργασμένα προϊόντα

Κρέας & Πουλερικά

Ο τομέας του κρέατος απαιτεί την υψηλότερη ποιότητα στις λύσεις συσκευασίας, απαιτώντας εξαιρετική παρουσίαση με έμφαση στην επέκταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος. Ο βασικός σκοπός της συσκευασίας είναι η προστασία του κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας από ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην ποιότητα, συμπεριλαμβανομένων των μικροβιολογικών και φυσικοχημικών μεταβολών. Η συσκευασία προστατεύει τα τρόφιμα κατά την επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή από: αποχρωματισμό, βακτηριακή / μικροβιακή ανάπτυξη, κακές οσμές κλπ.
Προσφέρουμε λύσεις για μηχανήματα συσκευασίας κρέατος, όπως οριζόντιες και κάθετες μηχανές, κλειστικά σκευών, συσκευασία συρρίκνωσης, μηχανές θερμοδιαμόρφωσης και θαλάμους κενού. Παρέχουμε επίσης υλικά συσκευασίας, όπως σκεύη, φιλμ, σακούλες κενού και απορροφητικές σερβιέτες, όλα εγκεκριμένα για επαφή με κρέας.

Ελληνικα